Regulamin 1/4 Sztafeta

Regulamin Białka Triathlon 2017

Zawody sztafetowe na dystansie  1/4 IM

 

 1. CEL ZAWODÓW
 • Popularyzacja triathlonu w Polsce,
 • Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych,
 • Wyłonienie najlepszych zawodników w triathlonie w Polsce
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
 1. ORGANIZATORZY
 • Organizatorem zawodów Białka Triathlon jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie
  przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin.
 • Współorganizatorem zawodów Białka Triathlon jest KEREZA – Agencja Artystyczna z siedzibą w Lublinie przy ul.I Armii Wojska Polskiego 3/20 20-078 Lublin

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 • Zawody odbędą się 17 czerwca 2017 r. (sobota) w Białce bez względu na pogodę.
 • Zawody sztafetowe zostaną rozegrane na dystansie 1/4IM.
 • Pływanie– 0,95 km (Jezioro Bialskie ), start z Plaży Głównej. W przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 14°C obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych.
 • Rower– 45,0 km ( 2 pętle) trasa płaska. Pomiar trasy – GPS. Kask obowiązkowy. Zawody w konwencji bez draftingu, dozwolone wszystkie sprawne technicznie rodzaje rowerów. Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych.
 • Bieg– 10,55 km (2 pętle ); trasa terenowa. Oznaczenia długości trasy co 1km, pomiar trasy GPS.
  Podczas konkurencji biegowej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych.
 • Start, meta oraz strefa zmian zawodów będzie się znajdować na terenie plaży głównej nad jeziorem Bialskim. Szczegółowa trasa zawodów zostanie opublikowana na stronie bialkatriathlon.pl po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy zawodów w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.
 • Punkty odżywiania – na trasie biegowej dwa punkt na każdej pętli, średnio co 2,5 km; w punktach dostępne będą napoje izotoniczne, woda mineralna niegazowana, banany.
 • Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez odpowiednie służby.

 

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA
 • W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat.
 • W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których jeden uczestnik sztafety może  pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg)
 • Każda drużyna wyznacza Kapitana który reprezentuje drużynę i zgłasza ją do zawodów.
 • W składzie sztafety mogą być kobiety i/lub mężczyźni , dopuszczone będą sztafety mieszane.
 • Na trasie rowerowej i w strefie zmian obowiązuje kask ochronny (od wzięcia do odstawienia roweru).
 • Każdy zawodnik startujący w zawodach musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze Zawodów (BZ) albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie (1) pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby, (2) kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika zawodów oraz (3) własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach Upoważnienie winno zawierać: (1) dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, (2) zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem zawodów oraz (3) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.
 • Biuro Zawodów (BZ) będzie się mieścić w Hotelu Polesie , w następujących dniach i godzinach:
 • 16 czerwiec 2017 r. (piątek) w godzinach 18:00–21:00;
 • 17 czerwiec 2017 r. (sobota) w godzinach 7.00 – 9:00
 • Po otrzymaniu pakietu startowego z każdy z uczestników będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych zakodowanych w chipie.
 • Wszyscy uczestnicy zawodów są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.
 • Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określonych przez służby porządkowe i organizatorów. Zawodnicy mogą się poruszać   jedynie w zakresie wydzielonego pasa ruchu oraz zobowiązani są zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie bieg krzyżuje się z ruchem pojazdów.  Uwagi związane z rywalizacją  w wyścigu. W kategorii kobiet i mężczyzn podczas odcinka kolarskiego obowiązuje konwencja jazdy ‘bez draftingu’ czyli jazda indywidualna na czas. Zawodniczki i zawodnicy mogą być dublowani na trasie kolarskiej i biegowej.
 • Decyzje obsługi medycznej co do możliwości kontynuacji udziału w zawodach przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
 • Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10 000 PLN.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 • Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej bialkatriathlon.pl lub frslublin.pl
 • Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 13 czerwca 2017 r.  do godziny 12:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 16 – 17 czerwca 2017 r.
 • Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w BZ) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej . Wypełnienie zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach w razie wyczerpania się limitu miejsc.
 • Limit uczestników w zawodach sztafetowych na dystansie 1/4IM wynosi 100 drużyn. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 • W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w zawodach” Białka Triathlon 2017” wynosi:
 • I termin: do 6.12.2016    do godz.12:00 – 270zł
 • II termin do 20.03.2017  do godz. 12:00 – 330zł
 • III termin do 20.04.2017 do godz 12:00 – 360zł
 • IV termin do 13.06.2017 do godz.12:00 – 400zł
 • Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia (zalecane) lub przelewem na konto Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie:

Alior Bank 34 2490 0005 0000 4600 2070 2815

(!!!) Tytuł przelewu: Opłata startowa sztafeta Białka Triathlon  2017, imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia.

 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg: elektroniczną (nie później niż do 13 czerwca 2017 r. do godz. 12:00) lub gotówką w Biurze Zawodów (do 16 – 17 czerwca 2017r)
 • Nieodebranie pakietu startowego w dniu zawodów równoznaczne jest z rezygnacją z zawodów. Organizatorzy w takim przypadku będą mieli prawo przekazać go innej chętnej osobie w sytuacji, gdy wcześniej wyczerpany zostanie limit uczestników.
 • Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego.
 • Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następne zawody.
 • W ramach opłaty startowej każdy uczestnik zawodów otrzymuje:
 • 4 numery startowe
 • czepek
 • pamiątkową koszulkę Białka Triathlon
 • napoje (woda, izotoniki) owoce na punktach odświeżania i w strefie mety.
 • medal na mecie
 • masaż po zawodach.
 • kupon na posiłek regeneracyjny

 

 

 1. KLASYFIKACJA

W zawodach prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 • W kategorii generalnej
 • Warunkiem sklasyfikowania sztafety jest ukończenie całego dystansu i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).
 • We wszystkich klasyfikacjach brany jest pod uwagę czas brutto.

 

VII. NAGRODY

 • Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej otrzymają nagrody rzeczowe i puchary.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 • Warunkiem otrzymania nagród i sklasyfikowania zawodnika jest ukończenie zawodów i zarejestrowanie przypisanego do zawodnika chipa na wszystkich punktach pomiaru czasu (start, punkty kontrolne, meta).

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacje dotyczące spraw związanych zawodami Białka Triathlon na dystansach 1/4IM należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, 20-214 Lublin, ul. Montażowa 16, z dopiskiem „Białka Triathlon – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia zawodów – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 • Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.
 • Reklamacje dotyczące zawodów Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.
 • Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników zawodów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 • Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 • Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.
 • Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 • Każdy uczestnik Imprezy jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z tyłu ponad pośladkami, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym (z przodu i z lewej strony); podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa – pod karą dyskwalifikacji.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 • Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy bialkatriathlon.pl oraz na stronie www.frslublin.pl oraz przekazane do informacji mediów.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 • Protesty dotyczące kwestii, które mogą mieć bezpośredni wpływ na wyniki klasyfikacji zawodników należy składać w formie pisemnej w Biurze Zawodów do godziny 08:00 w dniu zawodów. Protest zostanie przyjęty do rozpatrzenia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 złotych i niezwłocznie rozpatrzony. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli protest zostanie uznany za zasadny.
 • W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.